STEPRO - stavebně technické průzkumy - Vlhkosti
ctverce jako logo

Vlhkosti

VLHKOST A SALINITA ZDIVA

vlhkosti vlhkostiKaždý stavební materiál má ve vztahu k okolnímu prostředí rovnovážnou hodnotu vlhkosti. Když z nějakých důvodů dojde ke zvýšení vlhkosti nad určitou mez, začnou se na površích stavebních konstrukcí projevovat vlhkostní poruchy. Mezi vlhkostní poruchy patří například vlhkostní mapy (vlhké skvrny na stěnách), opadávání omítky, olupování malby až degradace samotných zdících prvků.

Zvýšená vlhkost a salinita zdiva má na stavbu negativní vliv hned z několika hledisek:

Zvýšená vlhkost snižuje životnost zdiva. V případě působení teplot pod bodem mrazu na konstrukce dochází uvnitř pórů k objemovým změnám vody obsažené v konstrukci a tím k mikroskopickému rozrušování struktury zdiva. K objemovým změnám dochází i při teplotách nad bodem mrazu, a to vlivem solí. Soli se vlivem vzlínající vlhkosti dostávají do struktury zdiva a pak zde při různých teplotách dochází k hydrataci a krystalizaci. To jsou relativně významné objemové změny, které na vnitřní strukturu konstrukce působí značným tlakem. Soli se ve zdivu mohou vyskytovat již od doby výstavby, když byl na stavbě použit znečištěný stavební materiál.

Soli mají ještě jeden negativní vliv. Soli jsou hygroskopické, tzn. že sůl obsažená ve zdivu absorbuje i vzdušnou vlhkost a tím přispívají k zavlhčování zdiva a další redistribuci solí dále do konstrukce.

Zvýšená vlhkost zdiva je živnou půdou pro rozvoj patogeních organismů či hub, které mají negativní vliv na stav vnitřního prostředí bytu a lidské zdraví.

Vlhkost zdiva má negativní vliv i na tepelně technické parametry zdiva a jiných stavebních konstrukcí. Způsobuje tak zvýšené náklady na vytápění v chladném období roku.

Vlhkost má také negativní vliv na dřevěné konstrukce, od kroucení a deformací dřevěných prvků (dřevěné obklady, dřevěné podlahy) k napadení dřevěných konstrukcí dřevokazným hmyzem či dřevokaznými houbami, kdy vlhkost je jednou z okrajových podmínek pro možnost růstu a vývoje těchto biotických škůdců.

Zvýšená vlhkost zdiva může mít několik základních příčin:

  • vzlínání vlhkosti z podzákladí či (v nejnižších partiích staveb) z přilehlé zeminy podzemních částí objektů (zemní vlhkost)
  • poruch kanalizace, či vodovodu (vnitřní i vnější)
  • poruchy dešťových svodů
  • zatékání do konstrukcí
  • kondenzace vlhkosti především na vnitřních površích konstrukcí (tepelné mosty a vazby)

Průzkum vlhkosti a salinity pomůže odhalit příčinu zvýšené vlhkosti, případně i salinity a nakolik je velká odchylka vlhkosti a salinity od normálního stavu. Na základě průzkumu je možné navrhnout kvalifikované řešení sanace vlhkosti a s ní spojených projevů a komplikací.


ctverce jako logo
Kontakt
Osoby:
Ing. Jaroslav Jankovský
+420 739 204 175
Ing. Dana Šašková
-
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
E-mail:
Copyright © 2011-2019 STEPRO