STEPRO - stavebně technické průzkumy - O nás
ctverce jako logo

O nás

Naše firma se zabývá diagnostikou staveb, a to především:

Stavebně technický průzkum se týká především starších objektů a obvykle předchází projekční činnosti při přestavbách, nástavbách, modernizacích či rekonstrukcích a zahrnuje mnoho různorodých činností, které zahrnují provádění destruktivních sond po nedestruktivní zkoušky.

Na základě řádného řádně provedeného stavebně technického průzkumu je možné určit skutečně potřebný rozsah zásahů do stávajících konstrukcí a možnost jejich dalšího využití, například pro jiný účel užití stavby.

Provedením stavebně technického průzkumu v rozsahu odpovídajícímu velikosti objektu a zamýšlenému záměru předchází investor nepříjemným překvapením v průběhu stavby, například v podobě havarijního stavu dřevěného stropu, nepředpokládané nutnosti stav akutně řešit a tím i časovým prodlevám.

Pod pojmem stavebně technický průzkum se skrývá mnoho různorodých činností. Pokud půjdeme stavbou od zdola nahoru, pak by odpovídalo zhruba toto pořadí:

průzkum základových konstrukcí, geologie Kopaná sonda

Provádí se kopané sondy či vrty. V případě kopaných sond je možné odhalit samotné základové konstrukce pro možnost dalších statických výpočtů. Základovou půdu posuzuje geolog a stanoví, někdy i na základě dalších zkoušek, její parametry.

průzkum vlhkosti a salinity zdiva, návrh sanačních opatření vlhkosti

Z vlhkostí zasaženého zdiva se odebírají vzorky pro zjištění skutečné hodnoty vlhkosti a salinity zdiva v laboratoři. Odběr vzorků je možno doplnit o nedestruktivní měření mikrovlnným přístrojem Trotec. Na základě laboratorních výsledků a místního šetření, spojeného s prohlídkou objektu samotného a blízkého okolí, s ohledem na budoucí využití je možno kvalifikovaně navrhnout vhodná sanační opatření.

zkoušky pevnosti zdiva (cihel a malty) Pevnosti zdiva

Pomocí speciálně upravené příklepové vrtačky PZZ01 se provádí zkoušky pevnosti plných cihel a malty. V případě jiných zdících prvků (dutinové cihly, přírodní kámen) se odebírají celé kusy zdících prvků, případně je možné provést jádrové vývrty a provádí se zkoušky pevnosti v laboratoři.

zkoušky pevnosti betonu (základové konstrukce, vodorovné i svislé nosné konstrukce) Pevnosti betonu

Orientační zkoušky pevnosti betonu provádíme pomocí speciálního Schmidtova tvrdoměrného kladívka. Dle mocnosti konstrukce používáme kladívko typu L nebo N.

Pro přesné určení pevnosti betonu je nutné orientační zkoušky zkombinovat s odběrem jádrových vývrtů, na kterých se provádí zkoušky pevnosti betonu v tlaku v laboratoři.

provádění sond pro zjištění skladby podlah a k vodorovným nosným konstrukcím (stropům) Sonda vodorovná konstrukce

Z důvodů neznalosti druhu a stavu stávajících nosných konstrukcí a skladeb podlah či přítomnosti vodorovných tepelněizolačních a hydroizolačních vrstev ve skladbě se provádějí, většinou do podlah, sondy. V sondách se jednak zjistí skladba celé konstrukce vč. podlahy, ale hlavně se potvrdí druh nosné vodorovné (stropní) konstrukce, zjistí se její skutečné dimenze a stav. Dimenze a stav nosné konstrukce jsou důležité pro další statické výpočty a pro posouzení zda konstrukci jako takovou zachovat, zesílit či nahradit novou.

provádění sond do svislých nosných i nenosných konstrukcí pro zjištění skladby, materiálového řešení Sonda svislá konstrukce

V těchto sondách se jednak zjistí materiálové řešení (beton, cihla plná, cihla dutinová, kámen, z novějších materiálů plynosilikát atd.) nosných i nenosných svislých konstrukcí (stěn, sloupů, příček), zároveň se zjistí skutečná mocnost jednotlivých vrstev a existence případných předstěn či svislých hydroizolací.

mykologický průzkum dřevěných konstrukcí Mykologie

Mykologický průzkum provádí mykolog a týká se dřevěných částí konstrukcí, může se jednat o konstrukce svislé (hrázděné či roubené stěny), konstrukce vodorovné (dřevěné trámové stropy, povalové stropy) nebo konstrukce krovů.

Mykolog určí stav jednotlivých prvků v sondách nebo ve volně přístupných částech konstrukcí, tzn. určí druh napadení (dřevokazná houba či hmyz) a celkové poškození v průřezu profilu (povrchové až hloubkové). Na základě posouzení jednotlivých prvků je dále možné určit, zda je prvek možné zachovat, odstranit poškozenou dřevní vrstvu a zesílit, či je vhodnější prvek nahradit novým. Nakonec mykolog pro další využití doporučí vhodný prostředek pro ochranné nebo konzervační ošetření původního i nového dřeva užitého v konstrukci.

Dalšími součástmi stavebně technického průzkumu jsou:
  • radonový průzkum
  • komínový průzkum
  • geodetické zaměření objektu
  • průzkum bludných proudů
  • a další

Tyto činnosti neprovádí přímo naše firma, v rámci průzkumu je však můžeme zajistit s námi spolupracujícími firmami.


ctverce jako logo
Kontakt
Osoby:
Ing. Jaroslav Jankovský
+420 739 204 175
Ing. Dana Šašková
-
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
E-mail:
Copyright © 2011-2019 STEPRO